Sākums Taksometri

Taksometri

Liepājas pilsētā pieejami taksometru pakalpojumi, ko sniedz vairāki pārvadātāji. Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis Liepājas pilsētas pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci).

Licencētie taksometru pakalpojumu sniedzēji Liepājā

Liepājas pilsētā ir oficiāli reģistrēti 28 taksometru pārvadātāji, kuri ir saņēmuši Liepājas pilsētas pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumu veikšanai. Šo taksometru pārvadātāju nolīgšanas tarifs svārstās robežās no 1,40 līdz 2,50 EUR, attāluma tarifs no 0,70 līdz 1,00 EUR par kilometru un laika tarifs no 0,12 līdz 0,30 EUR par minūti. Skatīt vairāk: licencētie taksometru pakalpojumu sniedzēji Liepājā.

Licences saņemšana

Lai saņemtu licenci, pārvadātājam (komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai) aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Iesniegums licences saņemšanai (veidlapa MS Word);
2. Paziņojums par tarifiem (veidlapa MS Word);
3. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu speciālās atļaujas (licences) samaksu.

Saskaņā ar 2018. gada 6. marta Ministru kabineta  noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu” valsts nodevas apmērs ir 50,00 EUR. Pēc dokumentu saņemšanas licenci uz 4 gadiem izsniedz Liepājas pilsētas pašvaldības Licencešanas komisija.

Paziņojumi par 2020. gada izsniegtajām licencēm

Paziņojumi par 2021. gada izsniegtajām licencēm

Paziņojumi par 2022. gada izsniegtajām licencēm

Paziņojumi par 2023. gada izsniegtajām licencēm

Paziņojumi par 2024. gada izsniegtajām licencēm

Licences kartītes saņemšana

Lai saņemtu licences kartīti (ieraksts CSDD sistēmā, kas apliecina, ka pārvadātājs ar konkrēto autotransporta līdzekli var veikt dokumentā vai ierakstā norādītā veida komercpārvadājumus) pārvadātājam aģentūrā "Liepājas Sabiedriskais transports" jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Iesniegums licences kartītes saņemšanai (veidlapa MS Word);
2. Automašīnas reģistrācijas apliecība;
3. Skaitītāja verifikācijas sertifikāts;
4. Dokuments, kas apliecina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (130 EUR) avansa maksājumu.

Licences kartīte tiek izsniegta uz laiku, kas nepārsniedz periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums (Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 21. panta 10. daļa) un taksometram piešķirtās atļaujas piedalīties ceļa satiksmē derīguma termiņu. Maksa par vienas licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar taksometru - 7,11 EUR.

Liepājas pilsētas teritorijā apstiprināto vieglo taksometru stāvvietu karte.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas Sabiedriskais transports" izsniegtās taksometru licences un licences kartītes (statistika).

Maksājumu par licenci un licences kartīti var veikt aģentūras kasē, Peldu ielā 5, Liepājā, vai, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus uz sekojošiem rekvizītiem: 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūra
"Liepājas Sabiedriskais transports"
LV90009569239
Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
AS "SEB Banka"
Konts: LV78UNLA0050018405003
Subkonts: 75600004510