Sākums Privātuma politika

Informāciju par personas datu apstrādi

Šis paziņojums sagatavots, lai sniegtu informāciju par Liepājas sabiedriskais transports (turpmāk – LST), pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, LST veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, LST ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Datu regula) un citus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

 • Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība). 

Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63428744, elektroniskā pasta adrese: transports@liepaja.lv

 • Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 
  Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
  Tālrunis: 63422331, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv
 • Personas datu iegūšana un apstrāde 
  LST iegūst personas datus no paša datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. LST datu subjekta personas datus apstrādā papīra veidā, elektroniskā formātā, piemēram, saņemot iesniegumus, potenciālo darbinieku CV, veicot pasažieru kontroli – sagatavojot līgumsoda apmaksas kvītis vai rēķinus, pārbaudot pieejamos atvieglojumus un piešķirot tos. Personas datu apstrādi veic LST darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, atsevišķos gadījumos arī personas, ar kurām LST ir noslēgts līgums par datu apstrādi.
 • LST veiktās personas datu apstrādes 
  Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, LST datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc LST personas dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc LST ir nepieciešami datu subjekta personas dati, un ko LST iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Datu regulas 13.pantam.


  Gadījumos, kad LST nevarēs sniegt pilnu informāciju atbilstoši Datu regulas 13.pantam, tad tā būs pieejama šeit:
 • Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Datu regulas III nodaļā:

 • pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
 • Cita informācija

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar LST veikto personas datu apstrādi datu subjektiem jāsazinās ar LST vai ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu.